Blue Flower

Fundacja Instytut Rozwoju Rynku działa od 2014 roku. W okresie działalności podejmowała szereg zadań o charakterze edukacyjnym, pomocowym, kulturalnym. Współpracowała z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kościelnymi  oraz przedsiębiorcami.

Celem działania Fundacji jest:

 1. Promowanie idei przedsiębiorczości.
 2. Wspieranie innowacyjności oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Wspieranie rozwoju wsi.
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 6. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
  i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 14. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 15. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.
 17. Działalność charytatywna.
 18. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 20. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 21. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 22. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 23. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 24. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 25. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 26. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 27. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 28. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 29. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 30. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
 31. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567).
 32. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 33. Działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 34. Ratownictwo i ochrona ludności.
 35. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 36. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 37. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
 38. Działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726).
 39. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 40. Rewitalizacja.
 41. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 42. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
 43. Kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.
 44. Propagowanie szeroko rozumianej twórczości artystycznej i kulturalnej, działanie na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej, literackiej oraz sztuk pokrewnych.
 45. Rozwijanie uzdolnień twórczych i intelektualnych poprzez działalność oświatową, edukacyjną, artystyczną i wychowawczą skierowaną do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Fundacja ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, z której dochód przekazywany jest na realizację celów statutowych. W maju 2021 roku swoją działalność rozpoczął sklep internetowy Twój Patron Na Ten Czas. Jednocześnie Fundacja podjęła działania, aby stać się Przedsiębiorstwem Społecznym. Naszym głównym celem jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie. Dzięki temu pracę uzyskują osoby, które chcą się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje. Twój Patron Na Ten Czas to nie tylko zwykły sklep internetowy, to wyjątkowa idea, która stanowi swoisty drogowskaz jak dobrze żyć w każdym czasie. Prezentacje sylwetek świętych patronów mają być inspiracją do podążania ścieżką dobrych uczynków. Natomiast dochód ze sprzedaży upominków przeznaczony będzie na realizację szerokiego spektrum celów statutowych Fundacji.
 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sklepu www.twojpatron.pl